سرقت علمی!
 27

ثبت كتب، مقالات و ترجمه‌های دانشجویان به نام اساتید از جمله موضوعات و آسیب‌هایی است كه در دانشگاه‌های ایران رو به گسترش رفته و عدم برخورد با این تخلفات، موجبات كشیده شدن دامنه این معضل به سطوح بین‌المللی شده است.

ادامه مطلب:

ادامه این مطلب را می‌توانید از منبع اصلی آن مطالعه کنید.

سفره‌ای که پهن شده:

 ترجمه و نشر علم:

دیدگاه‌ها